नेल्सन मंडेला - लेख सूची

इतर

कोणाही व्यक्तीच्या कातडीचा रंग, पोर्शभू ी, किंवा तिच्या धर्मावरून तिचा द्वेष करीत कोणी जन्माला येत नाही द्वेष करायला शिकवावे लागते, आणि जर माणसांना द्वेष करायला शिकवता येत असेल, तर त्यांना प्रे करायलाही शिकवता येऊ शकेल, कारण द्वेष करण्यापेक्षा प्रे करणे माणसाच्या हृदयाला अधिक सहजसाध्य आहे. — नेल्सन मंडेला