दिनकर मनवर - लेख सूची

अजूनही येतोय वास फुलांना

नाहीतरी हवेवर उजेडावर स्वप्नांवर नियंत्रण थोडेच आलेले आहे नाहीतरी शर्टाच्या खिशावर गुलाब लावून फिरता येते की घराबाहेर नाहीतरी अजूनही सूर्य उगवतोच की नाही पूर्वेला पृथ्वीवर सकाळी सकाळी नाहीतरी अजूनही न चुकता सकाळ संध्याकाळ होत राहतात की नाही दररोज नाहीतरी अजूनही पुनवेला चंद्र फुलतोच की नाही आकाशात संपूर्ण नाहीतरी पक्षी उडत राहतातच की नाही हवेत स्वतःच्या …