मुली

आताआणखीवाटनाहीपाहणारमुली
त्याघरातूनबाहेरपडतील
बिनधास्तरस्त्यांवरूनधावतील
उसळतील, कुदतील, खेळतील, उडतील
मैदानांतूननिनादतीलत्यांचेआवाज
आणिहास्यध्वनी

मुलीथकल्याहेत
रांधावाढाउष्टीकाढाकरूनवरडून
त्याआतानाहीखाणारमार
नाहीऐकूनघेणारकोणाचेहीटोमणे
आणिरागावणे

तेदिवस, जेव्हामुली
चुलीसारख्याजळायच्या
भातासारख्यारटरटायच्या
गाठोड्यासारख्याकोपऱ्यातपडूनराहायच्या
केव्हाचसंपले

आतानाहीऐकूयेणारदारांमागचेत्यांचेहुंदके
अर्धस्फुटउद्गारकिंवाभुणभुण
आणिआताभिजणारनाहीतउश्यादेखील

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *