पत्रसंवाद

श.गं.काळे (भा.प्र.से. (निवृत्त)), 414, शलाकासंघको.ऑप.हौसिंगसोसायटीलि., महर्षिकर्वेरोड, मुंबई400 020 (दूरध्वनी: 22883507, 22028598)

‘आजचासुधारक’च्याजुलै2016च्याअंकामध्येडॉ. रवीन्द्रनाथटोणगावकरयांच्याआध्यात्मिकसाधनेमधीलवैज्ञानिकसत्यसांगणाऱ्या लेखाचाउत्तरार्धआलेलाआहे. यालेखातविपश्यनासाधनेविषयीजीविधानेकेलेलीआहेततीवस्तुस्थितीनुसारदिसतनाहीत. वास्तविकडॉ. टोणगावकरयांनीस्वतःचइगतपुरीयेथीलदहादिवसांचेशिबिरपूर्णकेलेलेअसल्यामुळेत्यांच्यालेखातअशीविधानेयावीतयाचेसखेदआश्चर्यवाटते. मीस्वतःइगतपुरीयेथेदहादिवसांचीविपश्यनाशिबिरेअनेकदाकेलेलीआहेत. विपश्यनेचाअभ्याससुरूकरतानाचश्री. गोएंकागुरुजीहेस्पष्टकरतअसतकीत्यासाधनेमध्येस्वतःच्यानैसर्गिकश्वासोच्छ्वासावरलक्षठेवावयाचेआहे, ‘कोणत्याहीप्रकारचाप्राणायामकरावयाचानाही’. त्यामुळेविपश्यनेमध्ये‘जलदवदीर्घश्वसन’ याबाबींचासमावेशहोतनाही. इतरज्यासाधनापद्धतीडॉ. टोणगावकरयांनीउल्लेखिल्याआहेतत्यांविषयीमलाअनुभवनसल्यामुळेमीत्याबद्दल काहीहीलिहूशकतनाही. माझ्याप्रमाणेचमाझ्यापत्नीनेहीविपश्यनेचीशिबिरेतीन/चारवेळापूर्णकेलेलीआहेत. तसेचप्रशासनामध्येउच्चपदावरअसलेल्याअनेकअधिकाऱ्यांनीवारंवारविपश्यनाशिबिरेकेलेलीआहेत. माझ्यायामर्यादितअनुभवामध्येतरविपश्यनेनंतरकोणीवेडेझाल्याचेमलामाहीतनाही. डॉ. टोणगावकरयांनास्वतःलाविपश्यनेच्याशिबिरातजोअनुभवआलात्याविषयीमीकाहीभाष्यकरूइच्छितनाही. कारणतोत्यांचास्वतःचाअनुभवआहे. आपल्यानियतकालिकालाएकविशिष्टप्रतिष्ठाअसल्यामुळेत्यामध्येआलेल्यालेखावरूनअनेकांचागैरसमजहोण्याचीशक्यताआहेम्हणूनहेपत्रपाठविण्याचाप्रपंचकेलाआहे. कळावे.