मिलिन्द वाटवे - लेख सूची

आत्मा हवा का?

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय……. हे खूप लहानपणी कानावर आले. माणसाला आत्मा असतो. तो अमर असतो. शरीर मेले तरी तो मरत नाही. पहिली वस्त्रे काढून नवी घालावीत तसे आत्मा नवीन शरीर धारण करतो. या जन्मी केलेल्या कर्मांप्रमाणे पुढचा जन्म कुणाचा येणार ते ठरते. असे ऐकले अगदी पहिल्यापासून. या सगळ्या कल्पना, खऱ्या असोत वा नसोत, त्यांचे मूळ …

आत्मा हवा का?

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय….. हे खूप लहानपणी कानावर आले. माणसाला आत्मा असतो. तो अमर असतो. शरीर मेले तरी तो मरत नाही. पहिली वस्त्रे काढून नवी घालावीत तसे आत्मा नवीन शरीर धारण करतो. या जन्मी केलेल्या कर्मांप्रमाणे पुढचा जन्म कुणाचा येणार ते ठरते. असे ऐकले अगदी पहिल्यापासून. या सगळ्या कल्पना, खऱ्या असोत वा नसोत, त्यांचे मूळ …